Hva er selvhjelp?

Definisjoner og begreper

"Selvhjelp er å ta tak i egne muligheter, finne fram til egne ressurser, ta ansvar for livet sitt og selv styre det i den retning en ønsker. Selvhjelp er å sette i gang en prosess, fra passiv mottaker til aktiv deltaker i eget liv."

Definisjoner og begreper

Nasjonal Plan

Definisjonen over er hentet fra Nasjonal plan for selvhjelp, (IS-2168, Helse- og sosialdepartementet) og ligger til grunn for LINK Oslos forståelse av selvhjelpsbegrepet.

Begrepet selvorganisert selvhjelp brukes for å skille denne formen for selvhjelp fra veiledet eller assistert selvhjelp, som knyttes til behandling i helsetjenesten (for eksempel slik assistert selvhjelp beskrives i Nasjonale retningslinjer for diagnostisering og behandling av voksne med depresjon i primær- og spesialisthelsetjenesten (IS-1561).

 

Folkehelseperspektiv

Helsedirektoratet satser på selvhjelp i et folkehelseperspektiv, slik det er beskrevet i Nasjonal plan for selvhjelp (IS-1212). Dette er selvorganisert selvhjelp.

Selvhjelp slik det skal forstås i denne sammenhengen er:

  • å ta aktivt ansvar for egen livssituasjon
  • drives på initiativ fra menneskene det gjelder, og selvhjelpsgrupper drives av mennesker som har et problem