Hva er selvhjelp?

Relevante dokumenter

Relevante dokumenter

Dette er den viktigste planen i forhold til  føringer for selvhjelpsarbeidet

framover. Ansvarsforholdene er avklart på nasjonalt, regionalt og lokalt nivå.

 Relevante dokumenter

Boks 3.2 Selvhjelp Norge

Selvhjelp bygger på en erkjennelse av at alle mennesker har iboende ressurser som kan aktiveres, gjenerobres og mobiliseres når livsproblemer oppstår. Se lvhjelpsarbeid er å ta disse ressursene i bruk for å oppnå økt mestring; smertefulle og vonde erfaringer representerer viktig kunnskap om eget liv og hverdag.

Selvhjelp Norge ble etablert i 2006 som en følge av iverksetting av Nasjonal plan for selvhjelp og er finansiert over statsbudsjettet. Hovedkontoret er i Oslo, med syv distriktskontorer landet rundt. Virksomheten drives på oppdrag fra Helsedirektoratet. Selvhjelp Norge har følgende oppgaver:

• Å være et informasjonspunkt for selvhjelp i sitt dekningsområde.

• Å være en pådriver for utvikling av selvhjelpsarbeidet i samarbeid med lokale aktører og gjennom dette bygge nettverk.

• Å være en faglig ressurs i sitt dekningsområde, blant annet ved å holde foredrag, informasjonsmøter og fagdager.

• Å drive lokal igangsettertrening og etablere nettverk for igangsettere.

• Å samarbeide med lokale møteplasser for selvhjelp etter hvert som disse etableres.

• Å sette i gang grupper i samarbeid med lokale aktører i det området/lokalsamfunnet kontoret er etablert.

 

 Relevante dokumenter

 Planen bygger på "Nasjonal strategiplan for arbeid og psykisk helse 2007-2012".

Oppfølgingsplanen er en målrettet og langsiktig satsing for å inkludere, forebygge sykefravær og motvirke utstøting av personer med psykiske helseproblemer, også de som i tillegg har rusproblemer. Målet er at de skal få bedre muligheter til å leve aktive og verdige lilv, gjennomføre utdanning og delta i arbeidslivet med sin kompetanse og arbeidskraft.

Kompetansenteret Selvhjelp Norge deltok i utarbeidelsen av Nasjonal strategiplan for arbeid og psykisk helse 2007-20012. Det er naturlig å se selvhjelp og selvorganiserte selvhjelpsgrupper som en naturlig del av oppfølgingsplanens overordnede må om å styrke brukerens evne til å mestre et selvstendig liv.

Helsedirektoratet viderefører derfor satsingen på selvorganisert selvhjelp, se punkt 3 side 20.