Nyheter

Hvorfor fungerer selvorganisert selvhjelp?

Hvorfor fungerer selvorganisert selvhjelp?

En metastudie viser at profesjonelle behandlingsformer utgjør kun 0.3% av bedringsprosessen

Relasjonens betydning

Scott Miller (PhD) presenterte under Gatenær 2016-konferansen en metastudie som sammenstiller forskning på 40 års psykoterapeutisk praksis. Denne studien viser at profesjonelle behandlingsformer betyr kun 0.3% for bedringsprosessen. Det som er avgjørende for bedringen er at "klienten" utvikler en god relasjon til "behandler".

Deling viktig for å utvikle gode relasjoner

Det vil si at det er den medmenneskelige og ektefølte interessen for "klienten" som er avgjørende, og at deling av personlige opplevelser fra begge parter bidrar til å utvikle gode relasjoner. (Scott Miller m fl: http://www.scottdmiller.com/wp-content/uploads/2014/06/The-Outcome-of-Psychotherapy-2013.pdf)

Å møte mennesker som selv vet hva det handler om

Det virksomme elementet slik ungdommer på Gatenær-konferansen 2016 utrykte det avslutningsvis, er å møte mennesker som selv vet hva det handler om. En slik relasjon oppleves som troverdig, og som et godt utgangspunkt for å våge endringsprosesser.  

Nettopp det å møte mennesker som selv vet hva det vil si å slite med livet og å dele disse opplevelsene utgjør et av de mest virksomme elementene også i selvhjelpsgrupper. Dette har vært framhevet av gruppedeltakere gjennom mer enn ti år. 

Hvorfor trenger Oslo kommune LINK Oslo?

LINK Oslo – senter for selvhjelp og mestring er Oslo kommunes eget "selvhjelpshus", finansiert av Velferdsetatens frivillighetsmidler. Fra oppstart i 2004 og fram til i dag, har tusenvis av deltakere jobbet med sine livsproblemer i selvorganiserte selvhjelpsgrupper. I tillegg til lukkede grupper med max åtte personer på tvers av livsproblemer, driver flere andre organisasjoner sitt selvhjelpsarbeid gjennom åpne lavterskelgrupper etter 12-trinnsprinsippet.

Pr. 2016 er det 7 organisasjoner og ca. 15 selvhjelpsgrupper bestående av til sammen ca. 150 deltakere som hver uke bruker LINK Oslo sine lokaler.

Kontinuerlig informasjonsarbeid en forutsetning

Informasjon om mulighetene som ligger i selvorganisert selvhjelp betinger kontinuerlig arbeid rettet mot fagfolk i hjelpeapparatet samt informasjon direkte til Oslos befolkning via brosjyrer på offentlige venterom m.m., hjemmeside og sosiale medier. Kontinuerlig og systematisk arbeid betinger også et stabilt personale, som kan videreføre erfaring og kunnskap.