En indre prosess med morsmålet som redskap

Tusen strålende soler – løvetann som symbol på egenkraft

Stiftelsen Norsk Selvhjelpsforum ved LINK Oslo – senter for selvhjelp og mestring har siden starten i 2004 arbeidet med selvorganisert selvhjelp som verktøy i egenkraftmobilisering (empowerment).

Egenkraftmobilisering

Egenkraftmobilisering i vår kontekst har to viktige aspekter.  Det ene handler om å ta ansvar for hvordan man forholder seg til egen livssituasjon her og nå. Det andre aspektet handler om å håndtere livssmerten bedre. Erfaringer fra LINK Oslo har vist hvor vanskelig dette er å formidle på norsk til deler av minoritetsmiljøene.

Pionérarbeid og læringsprosjekt

Pilotprosjektet Selvhjelp og egenkraftmobilisering har fått støtte fra Extrastiftelsen via Rådet for Psykisk Helse. Det er et pionerarbeid og et læringsprosjekt og skal gå over to år. Kort oppsummert skal flerspråklige kvinner med lang fartstid i Norge utvikle et undervisningsopplegg sammen med LINK Oslo for så å videreformidle dette på eget språk i sine minoritetsmiljøer. Se egen artikkel om selve prosjektet.  

En indre prosess

Egenkraftmobilisering er en indre prosess som handler om hvordan jeg opplever og håndterer vanskelige ting i eget liv og i møtet med den nye hverdagen. Fordi jeg trenger noen å bearbeide dette med, blir morsmålet et viktig redskap hvis jeg ennå ikke behersker det nye språket godt nok til å delta i samtalen på norsk.  Norsk språktrening må foregå på andre arenaer.

Det er viktig å bli kjent med egne ressurser. Jeg må bli bevisst på hva jeg kan og hva jeg må lære – jeg må bearbeide sorg fra det jeg måtte forlate. Jeg må forstå ansvaret jeg har for meg selv i eget liv, og at jeg har et ansvar for å ta i bruk mulighetene det nye hjemlandet gir meg.

Brobyggere

Kulturforståelse for egen kultur og norsk kultur handler om å kunne bygge broer mellom disse, og hvem kan gjøre dette bedre enn de som har lang fartstid i Norge og samtidig har med seg sin egen kultur og eget språk? Minoritetskvinner er ressurser som det er viktig å mobilisere.

Deltakelse i prosjektet er basert på frivillighet.