Årsrapporten for 2016 viser stor aktivitet på mange arenaer

Odd Arne sykler rundt med brosjyrer

Selvhjelpshuset LINK Oslo har et aktivt år bak seg. Spesielt det siste halvåret har vært innholdsrikt. Norsk Selvhjelpsforum ansatte Espen Holm i en 40% prosjektstilling på LINK Oslo. Han skal bidra til å utvikle en tydeligere strategi i forhold til selvhjelpsarbeidets plass i folkehelsesatsingen til Oslo kommune i årene framover.Oslo er en stor kommune med mange innbyggere. Det er en krevende jobb å nå alle, ansatte som privatpersoner, med kunnskap om hva selvhjelp kan bidra med når livet blir vanskelig.

Høsten ble dermed preget av mye møtevirksomhet. I tillegg kom det generelle informasjonsarbeidet med nettsiden og på sosiale media, og utdelingen av brosjyrer på fastlegekontor og tannlegekontor med mer, samt administrasjon av påmeldinger og oppstart av nye grupper.

I løpet av høsten tok Velferdsetaten initiativ til å samle alle frivillige organisasjoner som driver med selvhjelp i en eller annen form for å se om vi sammen kunne få til et mer forpliktende samarbeid framover. LINK Oslo påtok seg koordinatorrollen med å få dette arbeidet videre. På nyåret møttes Nettverket Selvhjelp i Oslo for første gang, med ni deltakende organisasjoner. Flere vil komme med senere.

Selvhjelpshuset som sådan har over tjue grupper i gang – flere av dem er tolvtrinnsgrupper innen rus og pårørende til rusavhengige som låner lokaler hos LINK. LINK har også merket økt pågang etter grupper sammensatt av mennesker med ulike problemer. Så i løpet av uka er det godt og vel 150 mennesker som deltar i en eller annen selvhjelpsgruppe. Det blir mange timers selvhjelpsarbeid av slikt.

Klikk på bildet under så finner du hele årsmeldingen for 2016.

 

Årsmelding 2016