Stiftelsen Norsk Selvhjelpsforum ved LINK Oslo har fått prosjektmidler via Rådet for Psykisk Helse!

Fra den første workshopen i forarbeidet til pilotprosjektet

«Tusen strålende soler» – Selvhjelp og egenkraftmobilisering

Navnet «Tusen strålende soler»  henspeiler på ressursene minoritetskvinnene har. Ofte overskygges ressursene av problemer av ymse slag.  I prosjektmalen ble tittelen kortet ned til Selvhjelp og egenkraftmobilisering.

Prosjektets tema

«Prosjektene rettet mot innvandrere er som regel laget FOR innvandrere AV nordmenn, og skapes ofte ut fra et behov vi nordmenn tror innvandrere har, og ikke ut fra deres eget ståsted og deres behov.» (Workshopdeltaker.)

 Ideen og arbeidet med pilotprosjektet skal bidra til å møte dette problemet ved å utvikle og gjennomføre et undervisningsopplegg om selvhjelp og egenkraftmobilisering i samarbeid med flerspråklige innvandrerkvinner ned egen erfaring fra å være ny i Norge. Disse kan så videreformidle innholdet på morsmålet.

Selvhjelp er å ta tak i egne muligheter og egne ressurser, ta ansvar for livet sitt og selv styre det i den retning en ønsker.» (Rådet for psykisk helse.)

Pilotprosjektet er et pionerarbeid og et læringsprosjekt og skal gå over to år.

Undervisningen

Pilotprosjektet handler om å utvikle et undervisningsopplegg i samarbeid med flerspråklige kvinner med egenerfaring fra å være ny i Norge, slik at disse gjennom prosessen skal sette seg i stand til å videreformidle selvhjelp og egenkraftmobilisering på eget morsmål. Les mer om egenkraftmoblisering i denne artikkelen.

Bakgrunn for prosjektet

Stiftelsen Norsk Selvhjelpsforum ved LINK Oslo – senter for selvhjelp og mestring, har siden starten i 2004 arbeidet med selvorganisert selvhjelp som verktøy i egenkraftmobilisering (empowerment)

Egenkraftmobilisering har to viktige aspekter.  Det ene handler om å ta ansvar for hvordan man forholder seg til egen livssituasjon her og nå. Det andre aspektet handler om å håndtere livssmerten bedre. Erfaringer fra LINK Oslo har vist hvor vanskelig dette er å formidle på norsk til deler av minoritetsmiljøene.

I pilotprosjektets målgruppe handler det også om å få fram og bevisstgjøre den unike realkompetansen og den tause kunnskapen kvinnene har opparbeidet seg gjennom livet i eget land og å være ny i Norge.

Pilotprosjektet har blitt til gjennom workshops med minoritetskvinner som har denne kompetansen, og andre som har arbeidet med målgruppen i forskjellige tiltak. Det vil være et pionerarbeid og et læringsprosjekt. Blant våre samarbeidspartnere i workshopene finner vi Tverrkulturell Helseinformasjon, Kvinner Kan (Norsk Folkehjelp), Helseforum for kvinner, Stella Kvinnesenter (Røde Kors), Rådet for Innvandrerorganisasjoner i Oslo, Bydelsmødrene, Jobbsjansen Stovner, og interesserte enkeltpersoner med ønsket erfaring fra å være ny i Norge.

Målgruppe

Mange minoritetskvinner har lang fartstid i Norge og har klart å ta med seg sin egen kultur inn i den nye. De er godt integrerer i både arbeidsliv og organisasjonslivet. Noen er født og oppvokst her. De har migrasjonskunnskap gjennom egen erfaring og familiens erfaring.  Disse ressurssterke kvinnene er det LINK Oslo har som hovedmålgruppe.

En indre prosess

Egenkraftmobilisering er en indre prosess som handler om hvordan jeg opplever og håndterer vanskelige ting i eget liv og i møtet med en fremmed hverdag. Fordi jeg trenger noen å bearbeide dette med, blir morsmålet et viktig redskap for meg og de andre som ennå ikke behersker det nye språket godt nok til å delta i samtalen på norsk.

Det er viktig å bli kjent med egne ressurser. Jeg må bli bevisst på hva jeg kan og hva jeg må lære – bearbeide sorg fra det jeg måtte forlate. Jeg må forstå ansvaret jeg har for meg selv i eget liv, og at jeg har ansvar for å ta i bruk mulighetene det nye hjemlandet gir meg.

Kulturforståelse for egen kultur og norsk kultur handler om å kunne bygge broer mellom disse, og hvem kan gjøre dette bedre enn de som har lang fartstid i Norge og samtidig har med seg sin egen kultur og eget språk?

Undervisningsopplegget

Pilotprosjektet planlegger å gjennomføre opplegget med fire kull, hvert med åtte deltakere. Første kull skal etter planen starte opp i mars.

Undervisningsopplegget vil bygge på et undervisningsopplegg Selvhjelp Norge har utviklet til bruk på Høyskoleutdanningene i helse- og sosialfag.

Gjennom fem moduler vil deltakerne jobbe med forskjellige aspekter av selvhjelp og hvordan denne kan tas i bruk når livet er vanskelig. Deltakerne skal arbeide aktivt med å utforme stoffet, og vil også være med på evalueringen underveis.

I kjølvannet av prosjektet vil det også bli opprettet nettverk. Dermed kan pilotprosjektets deltakere fortsette å støtte og inspirere hverandre til å spre kunnskapen om selvhjelp videre etter at pilotprosjektet er avsluttet. De vil også kunne samarbeide om å spre selvhjelpsforståelsen videre i egne etniske miljøer.

Deltakelse i prosjektet er basert på frivillighet.

 

Extra-stiftelsens uttalelse: Bevilgningen er gitt som søkt i henhold til prosjektbeskrivelse og budsjett i søknaden. En god prosjektidé og et godt organisert og faglig bra p