Vi er halvveis i januar og det nye året er godt i gang.

Gjennom vårt daglige arbeid med å levere på oppdraget fra Oslo Kommune, Velferdsetaten og Oslo Kommunes Folkehelseplan, gleder vi oss over å se at selvorganisert selvhjelp nå mer og mer får sin naturlige plass, både som forståelse og arbeidsform på en rekke helse- og samfunnsområder.

Uavhengig av hvor selvorganisert selvhjelpsarbeid finner sted, handler det om helse, mestring og livskvalitet. Det handler om at hver og en av oss, på tvers av status, arena og rolle, tilegner oss en kunnskap og en viten om selvorganisert selvhjelp, og at vi tar denne kunnskapen i bruk når livsproblemer oppstår. En meningsfull tilvekst til den enkeltes endringskompetanse og egen helseforståelse – en styrking av egen evne og mulighet til å delta i sin egen endringsprosess gjennom å ta aktivt ansvar for egen livssituasjon.

Til grunn for vårt selvhjelpsarbeid legger vi likeverd, retten til å bli sett på som en ressurs, samt menneskeverd, retten til å bli stilt krav til fordi du kan noe.

Dette tankegodset om egen helseforståelse, god helse og et godt liv, handler om mer enn fravær av sykdom. Det handler om å mestre og håndtere hverdagen, også når sykdom og livsproblemer rammer oss. Forståelsen og bruken av selvorganisert selvhjelp kan bidra til å styrke den enkelte til å våge å stå i møtet med seg selv og et annet menneske, og med det skape relasjonsmestring.

Vi lever i en åpen verden med mange muligheter for å dele, på godt og vondt. Vi viser frem våre vellykkede liv, blant annet på Facebook. Denne åpenheten bidrar også til å skape angst, følelse av utenforskap, ensomhet, skam og skyldfølelse. I så fall kan åpenheten også ubevisst eller bevisst bidra til mer lukkethet for mange mennesker rundt om i de tusen hjem.

I arbeidet vårt er vi helt avhengig av å informere, formidle og drive kompetansehevende tiltak sammen med og gjennom våre støttespillere, samarbeidspartnere og videreformidlere i kommunen, i bydelene, i næringslivet og i de frivillige organisasjonene.

Vi sender derfor en stor takk til alle som har bidratt med å spre kunnskapen om selvorganisert selvhjelp videre, samt alle de som daglig og ukentlig tar innover seg selvhjelpsforståelsen og deltar med trening i selvorganiserte selvhjelpsgrupper. Våre erfaringer er at flere og flere arbeider hardt med eget endringsarbeid, deling av erfaringer og kunnskap til glede for seg selv og andre, samt styrking av den enkeltes selvtillit og selvfølelse som viktig i et velferdssamfunn i stor bevegelse.

Vi gleder oss til å fortsette vårt samfunnsoppdrag sammen med nye og eksisterende kontakter i det nye året!

Espen Holm

Leder, LINK Oslo