Hele ni organisasjoner stilte på det første møtet.

 

Selvhjelpsnettverket i Oslo (NSO)

Bakgrunn

I fjor høst inviterte Velferdsetaten til et møte mellom frivillige organisasjonen på helse- og sosialfeltet. Hensikten var å få på plass et bedre samarbeid og informasjonsformidling mellom de forskjellige organisasjonene. Selvhjelpshuset LINK Oslo påtok seg ansvaret for videreføringen og innkalte til det første møtet som fant sted i  LINK Oslos lokaler tirsdag 7. mars.

Deltakende organisasjoner

Fontenehuset Oslo Øst, HFK-Helseforum for kvinner, Anonyme Alkoholikere, Oslo Røde Kors – Nettverk etter soning, Silje Benedikte-Stiftelsen, Ja, det nytter!, De Norske lenker, Angstringen og LINK Oslo – senter for selvhjelp og mestring.

Organisasjoner som ikke kunne delta

Spiseforstyrrelsesforeningen, MAS, Familieklubbene, Landsforeningen mot stoffmisbruk, Fransiskushjelpen sorggrupper, ADHD foreningen, Oslo Mental Helse ungdom.

Presentasjon

Alle deltakerne på møtet presenterte seg selv og sin organisasjon i en runde rundt bordet. Nyttig kunnskap og erfaringer ble delt, både på person-/ organisasjons-, og på systemnivå. Bakgrunn for organisasjonenes virksomhet og hva vi har lykkes med – kort oppsummert. Det ble uttalt at nettverksarbeid og øvrig samarbeid er motiverende og ønsket. Tiden mellom samlingene kan vi bruke til å besøke hverandre, eller vi kan invitere hverandre inn som bidragsytere på egne konferanser, medlemsmøter og seminarer der dette vil være naturlig.

Mer kunnskap om begrepet selvhjelp

Det ble etterlyst mer kunnskap om selvhjelp. Fontenehuset Oslo Øst etterspurte hva som ligger i selvhjelpbegrepet. Selvhjelp kan jo være mange ting, slik at likheter og forskjeller mellom de forskjellige former bør utdypes bedre. Dette forslaget ble støttet av andre, og allerede 2. mai kl 9-12 inviterer LINK Oslo til en fagdag hvor selvhjelp belyses fra flere ståsteder.

En egen Selvhjelpsdag?

Møtedeltakerne var enige om at det var ønskelig å løfte selvhjelpsarbeidet fram i lyset. En mulighet vil være å sammen arrangere en felles konferanse høsten 2017, og jobbe videre med en målsetning om en felles Selvhjelpsdag i Oslo by våren 2018.

NSO – deltakerorganisasjoner