Artikkelen redegjør for status i forskningsprosjektet og gir viktig informasjon til informanter.

Av Nora Gotaas, NIBR

Gjennom flere år har forskningsprosjektet ”Forskning på selvorganisert selvhjelp – endringsarbeid i selvhjelpsgrupper” fått midler fra Helsedirektoratet for å undersøke ulike deler sider av selvhjelpsarbeidet i Norge. Prosjektet har blitt ledet av Norsk institutt for by- og regionforskning –NIBR*. Forskningsteamet har bestått av Ånund Brottveit – nå ved Stiftelsen kirkeforskning (KIFO), Marte Feiring ved Høgskolen i Oslo og Akershus, Hilde Zeiner og Nora Gotaas (prosjektleder) ved NIBR.

 

Hoveddelen av prosjektet ble avsluttet i 2014. Publikasjonene fra prosjektet finner du her.

Viktig informasjon til deltakere som har deltatt i forskningsprosjektet

 

Nora Gotaas har fått midler fra Helsedirektoratet til å skrive en doktorgrad om selvhjelpsgrupper og selvhjelpsarbeid. Det betyr at hennes del av forskningsprosjektet har blitt mer omfattende enn opprinnelig planlagt. På grunn av blant annet en lengre sykmelding, forlenges prosjektet og blir først avsluttet ved utgangen av 2018 (planlagt ferdigstillelse er ved utgangen av 2017, men av hensyn til formalia omkring oppbevaring av data, er selve sluttdatoen satt til 2018). Forlengelsen innebærer at innsamlede opplysinger vil bli videre oppbevart og brukt i forbindelse med doktorgradsstudien. Prosjektet er meldt til Personvernombudet for forskning, NSD.

 

Prosjektet følger de samme retningslinjene som tidligere: Gotaas har taushetsplikt og alle data vil bli behandlet konfidensielt. Alle personopplysninger oppbevares avidentifisert og slettes ved prosjektslutt. Enkeltpersoner skal ikke kunne identifiseres i formidlingen fra prosjektet (artikler, bokkapitler, foredrag). Du/dere kan når som helst trekke samtykkeerklæringen tilbake uten å måtte begrunne dette nærmere. Alle deltakere og intervjupersoner kan også på hvilket som helst tidspunkt kreve at de opplysningene de har gitt, slettes.

 

Dersom du har deltatt i Gotaas’ del av prosjektet – enten som gruppedeltaker eller ved å bli intervjuet – og har spørsmål til henne angående prosjektet som helhet eller hvordan hun håndterer den informasjonen hun har fått gjennom din deltakelse – kan du gjerne kontakte henne på tlf. 67 23 56 97 eller e-post nora.gotaas@nibr.hioa.no. Selvhjelp Norge og LINK Oslo kan også formidle kontakt. Ved avslutningen av prosjektet vil Gotaas kontakte de av deltakerne som er intervjuet, hvor hun ønsker å bruke lengre sitater fra intervjuet i avhandlingsteksten, for sitatsjekk.

 

*Instituttet har senere blitt en del av Høgskolen i Oslo og Akershus og skiftet navn til By- og regionforskningsinstituttet NIBR ved Høgskolen i Oslo og Akershus.